Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Einbach.pl

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego einbach.pl;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod einbach.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska, ul. Przasnyska 20A lok. 11,  01-765 Warszawa, NIP 1180733554 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: einbach.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: einbach.pl, prowadzony jest przez PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska, ul. Przasnyska 20A lok. 11,  01-765 Warszawa, NIP 1180733554.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa einbach.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu einbach.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową einbach.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "zamawiam i płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy,
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam i płacę"
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska, ul. Przasnyska 20A lok. 11,  01-765 Warszawa, NIP 1180733554 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską wybraną podczas składnia zamówienia. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    1. płatnością za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
    2. płatność za pobraniem.
   3. Nabywając towary w naszym sklepie wyrażacie Państwo zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W razie sprzeciwu faktura VAT zostanie wysłana w formie tradycyjnej.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   

 3. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska, ul. Przasnyska 20A lok. 11,  01-765 Warszawa, NIP 1180733554 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@einbach.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
ZUŻYTY SPRZĘT

Nabywca ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot ten może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy nowa rzecz zostanie zakupiona w sklepie einbach.pl i będzie tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego sprzętu należy zgłosić na email sklep@einbach.pl   w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot nastąpi po sprawdzeniu przez PHU AQUATIK zakupów dokonanych przez nabywcę i nastąpi w okresie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Nabywca wysyła zużyty sprzęt na swój koszt na adres podany w pkt. 6 lit.e niniejszego regulaminu.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a) administratorem danych osobowych nabywców jest PHU AQUATIK Aleksandra Jastrzębska z siedzibą w Warszawie, Przasnyska 20 A/11; 01-765 Warszawa, zwany dalej administratorem;

b) gromadzone dane osobowe dotyczą rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres pocztowy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, siedziby - jeżeli jest inny niż adres dostawy. W przypadku nabywców niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP. Podczas wizyty osoby wyświetlającej strony sklepu internetowego zapisywany jest numer IP używanego komputera.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu:

–  zawarcia i wykonania umowy/umów sprzedaży – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

–  obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

–  świadczenia usługi konta klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

–  analitycznych i statystycznych dla zbadania aktywności użytkowników oraz ich preferencji celem ulepszenia funkcjonalności sklepu i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

– ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Państwem umową/umowami lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

– spełnienia obowiązków prawnych (w szczególności wobec urzędów skarbowych - przechowywanie faktur sprzedaży przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami)   (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

d) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

–  upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);

– nabywcy wierzytelności;

– pośredniczące w zawieraniu umów;

– świadczące usługi: doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne;

–  operatorzy systemów dystrybucyjnych;

e) dane osobowe przechowywane będą w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który można wnieść reklamację, do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

f) nabywca ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

–  uzyskania kopii danych osobowych;

– przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył (art. 20 RODO);

– ograniczenia przetwarzania tzn. zaprzestania przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO;

–  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– powyższy sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@einbach.pl

–  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów;

g) administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny  tzn. dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań; administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty zapewniały odpowiednie środki bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
pixel